Casos d'interès

Pagament per generació a Argentona

És un municipi del Maresme, al nord de Barcelona, que compta amb aproximadament uns 12.000 residents. Els residus es recullen a través del sistema porta a porta des de 2004, quan començà la recollida de les fraccions resta i orgànica. Posteriorment, amplià la cobertura geogràfica i el nombre de fraccions recollides i s’ha aprofundit en el model de pagament per generació. Com a resultat, la recollida selectiva al municipi supera el 80%.

Més informació

Pagament per generació a Rasquera i Miravet

Aquests dos municipis veïns pertanyen a la Província de Tarragona i tenen, cadascun, menys de mil habitants. Tots dos compten amb un sistema de recollida de residus Porta a Porta des de 2004 i han implementat des de 2011 un sistema de pagament per generació que permet atribuir a cada usuari un cost d’acord amb la quantitat generada. Tots dos municipis mantenen des de llavors un percentatge de recollida selectiva d’entre un 60 i un 80%.

Més informació

Cànon sobre l’abocament i la incineració de residus municipals de Catalunya

Es tracta d’un tribut finalista amb l’objectiu de desincentivar econòmicament els tractaments finalistes alhora que obté ingressos destinats al Fons de Gestió de Residus. El cànon sobre l’abocament de residus municipals s’aplica a Catalunya des de 2004 i es va ampliar a la incineració al 2008. A més, inclou un sistema de retorn de la recaptació als ens locals, que actua com a incentiu per millorar la recollida selectiva i el tractament de residus.

Més informació

Bonificació-Penalització en la taxa de residus de l’AMB

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) cobra directament a domicilis i comerços la taxa en concepte de “Serveis de tractament de residus”, oficialment coneguda com a Taxa Metropolitana de Tractament i Deposició Final de Residus Municipals (TMTR). Una de les seves singularitats és que entre 2004 i 2017 va comptar amb l’aplicació d’un sistema de bonificació-penalització, que establia una discriminació en la quota a pagar pels residents i activitats en funció dels resultats de generació i recollida selectiva de cada municipi.

Més informació

Impost sobre les bosses de plàstic a Andalusia

L’1 de maig de 2011 va entrar en vigor l’Impost sobre les Bosses de Plàstic d’un Sol Ús a Andalusia, regulat per la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad, que grava el subministrament de bosses de plàstic per part dels establiments comercials situats al territori de la Comunitat Autònoma d’Andalusia.

Més informació

Bonificació per participació de FORM a Sant Andreu del Palomar i a Sarrià (Barcelona)

El 2021 s’estableix un nou sistema de recollida de residus porta a porta per a diferents fraccions. En el cas de la recollida de la FORM, es reconeix el dret de percebre una bonificació per aquells habitatges que realitzen una bona recollida selectiva d’aquesta i ho dipositin adequadament a les zones amb recollida individualitzada.

Més informació