Pagament per generació a Argentona

Argentona és un municipi amb prop de 12.000 habitants, amb una superfície de 25,2 km2 i una superfície urbana de 3,5 km2. Amb una densitat urbana de 3.363 hab./km2, es tracta d’un municipi d’estructura bastant vertical en el nucli urbà i més horitzontal en les urbanitzacions i disseminats.

El 2004 es va decidir que la recollida de matèria orgànica (FORM) i de la fracció resta passés a realitzar-se porta a porta (PaP) al nucli urbà i a la urbanització de Madà (uns 8.600 habitants en total). Per a la resta d’urbanitzacions i el barri del Cros (uns 2.900 habitants en total) la recollida continuaria amb el sistema de contenidors.

Al desembre de 2008 a les zones amb sistema PaP es van retirar els iglús grocs i blaus i es va passar a un sistema de recollida porta a porta de 4 fraccions.

Objectiu

L’objectiu ambiental de la introducció del sistema de pagament per generació de residus va ser en primer lloc reduir la generació de residus, especialment de la fracció resta, i en segon lloc millorar els resultats de recollida selectiva ja que amb aquest sistema s’aplica el principi de “qui contamina paga”, premiant aquells ciutadans que fan esforços per millorar la seva gestió de residus.

D’altra banda, també hi havia un objectiu de justícia social, promovent que cada família pagués en funció del que generés.

Aplicació

(període temporal, abast geogràfic, etc.)

L’1 de febrer de 2010 es va iniciar el model de pagament per generació de residus, anomenat Taxa Justa, a uns 8.600 habitants d’Argentona (els pertanyents al nucli antic i de la urbanització de Madà) a més dels comerços; després d’un període de 3 mesos de proves que va començar el 22 d’octubre del 2009.

Descripció

El sistema que es va implantar va ser el de pagament per bossa per a les fraccions resta i envasos a nivell domèstic i comercial, a més del sistema de pagament per cub per a la fracció orgànica a nivell comercial.

Inicialment la taxa estava dividida en dues parts, una part bàsica (95 €/any per als domicilis i en funció de la categoria comercial per als comerços) cobrada a través de rebut i una part variable que es recaptava mitjançant la venda de les bosses estandarditzades d’ús obligatori per a treure la fracció resta i els envasos, tant a nivell domèstic com comercial (veure taula següent amb característiques i preus de les mateixes). Aquestes bosses són estandarditzades amb el logotip de l’Ajuntament, de volum, característiques i preu determinat (veure imatges següents) (Puig i Calaf, 2011).

Característiques i imports de les bosses estandaritzades del sistema de pagament per bossa d’Argentona

Font: Ordenança fiscal núm. 11 d’Argentona.

Els bolquers generats per nens i per adults amb problemes d’incontinència estan exempts de la taxa. Per a aquesta fracció s’utilitza una bossa especial, de color blanc translúcid i amb un logotip vermell, que pot ser obtinguda gratuïtament a l’Ajuntament.

Anteriorment, la taxa domiciliària era plana. Concretament, el 2009 s’esperava cobrar 151 €/any a cada família, independentment de la generació. Amb la nova taxa, una família que produeixi una bossa de resta i una d’envasos a la setmana acabarà pagant un total de 147 €/any.

Durant el període de proves els ciutadans i comerços havien d’utilitzar obligatòriament les bosses estandarditzades per a les fraccions resta i envasos, però aquestes les aconseguien gratuïtament a l’Oficina Ambiental. A partir l’1 de febrer de 2010 van deixar de ser gratuïtes i es havien d’adquirir en algun dels 12 comerços col·laboradors del municipi, amb qui es va signar un conveni de col·laboració. També es podien adquirir a la Deixalleria Municipal (punt net).

Les bosses incorrectes no són recollides. Per tant els ciutadans han de retirar-les i treure els residus a la borsa correcta.

D’altra banda, a nivell comercial també hi ha una part variable que depèn del volum de cub contractat per a la fracció orgànica (FORM). Aquest import es paga dins del rebut anual.

Al gener de 2012, amb el canvi de govern municipal, amb l’objectiu de recuperar la participació dels ciutadans que no participaven i així assegurar major recaptació de la taxa, es va decidir aplicar una modificació en la definició i cobrament de la part variable de la taxa. Fins al moment la part variable es cobrava a través de la venda de bosses. Des de llavors es van assignar un nombre de bosses per família en funció del nombre de residents per llar i es reparteixen totes a inicis d’any. Llavors el sistema de cobrament d’aquesta part passa a integrar-se amb el cobrament de la part fixa, per mitjà de rebut. Un cop s’acaben les borses, les famílies s’han d’adreçar als comerços a comprar les que necessitin. A nivell comercial, no es va aplicar cap canvi. A continuació es mostra com van quedar les quotes de la taxa.

Assignació de bosses per família en funció del nombre de residents i taxa a pagar per rebut

Nota: Per als habitatges sense empadronar (segones residències, cases buides, etc.), aplica el Tram I.

A l’octubre de 2012, després d’un procés participatiu mitjançant enquestes i sessions, es va decidir retirar la bossa d’envasos. La part variable corresponent es va integrar a la part plana, en funció del nombre d’habitants.

Resultats

En el primer any d’implantació es va aconseguir reduir la generació de residus per habitant de 1,67 kg/hab · dia (2009) fins a 1,50 kg/hab · dia (2010) (un 10,15% menys). Des de llavors la generació per càpita ha anat descendint situant-se en valors de 1,42 kg/hab · dia el 2013 (una reducció total del 15%). Així mateix, el percentatge de recollida selectiva ha millorat, passant del 64,3% el 2009 a 65,1% el 2013:

Evolució de la generació de residus i del percentatge de recollida selectiva a Argentona, 2005-2013

Nota: La línia vertical indica l’inici del sistema.

Font: Elaboració pròpia

D’altra banda, analitzant la generació específica de cadascuna de les fraccions gravades s’observa que la fracció resta va disminuir de 593 g/hab · dia l’any 2009 a 497 g/hab · dia el 2013 (un 16,2%). Els residus d’envasos també van disminuir dels 70 g/hab · dia en 2009 als 60 g/hab · dia el 2010 i fins als 58 g/hab · dia el 2011 (en total un 23,7%). Però arran del canvi d’aplicació de la taxa descrit a partir del 2012, els envasos es van recuperar fins a xifres de 63 g/hab · dia el 2013. Finalment, la fracció orgànica va patir un lleu augment el primer any (de 347 a 357 g/hab · dia), però a partir de llavors va ser disminuint fins a situar-se en 334 g/hab · dia el 2013 (veure figura següent).

Evolució de la generació per càpita de resta, orgànica i envasos a Argentona, 2005-2013.

Font: Elaboració pròpia

Pel que fa als resultats d’envasos, el canvi de sistema en 2012 va fer incrementar la quantitat d’envasos recuperats, si bé el nivell d’impropis es va incrementar el 19% el 2011 al 28% el 2012.

Aquests resultats són per al conjunt del municipi. No es poden discernir els resultats concrets de la zona on es va implantar el sistema de pagament per generació. S’estima, que els resultats específics per a aquesta zona són significativament superiors.

Referències