Taxes de residus

Definició

Les taxes de residus són de les que més recaptació aporten als municipis, ja que cobreixen el servei de gestió de residus, que és de prestació obligatòria i costos elevats. A més d’assegurar el finançament de la prestació d’aquest servei, les taxes de residus poden tenir com a objectiu una distribució tan justa com sigui possible de les càrregues econòmiques entre contribuents, considerant tant criteris socials com ambientals.

La Ley 7/2022, de 22 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular estableix, en el seu article 11.3, que “las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años a contar desde la entrada en vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación (…)”. En altres paraules, s’estableix el caràcter obligatori de les taxes o figures recaptatòries equivalents, així com l’obligació de que aquestes cobreixin íntegrament els costos del servei.

També introdueix per primer cop en una llei estatal el concepte de pagament per generació. Si una part del pagament es vincula directament a la generació i a la separació correcta dels residus en origen es crea un incentiu econòmic perquè la ciutadania participi de la prevenció i la recollida selectiva.

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDLRHL) estableix en el seu article 20.4.s) la possibilitat per part de les entitats locals d’establir taxes per “recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de estos (…)”. En el cas del cobrament del servei prestat a establiments comercials, alguns ens locals opten per articular-lo com a preu públic, perquè interpreten que actuen en competència amb serveis privats de recollida.

La forma de concretar l’establiment i articulació de les taxes és a través d’ordenances fiscals. Aquestes s’aproven habitualment amb l’any natural i de forma conjunta, seguint un calendari pautat dins dels Ajuntaments, calendari que típicament inicia entre juliol i setembre. Els canvis sotmesos a aprovació han d’estar recolzats per una memòria econòmica.

Contingut

En aquest apartat trobareu l’estudi que anualment realitza la Fundació ENT sobre l’estat de les taxes de residus a l’estat espanyol. S’hi analitzen les taxes domiciliàries i comercials de 125 municipis, incloses totes les capitals de província.

Els informes anuals testifiquen que l’estudi d’aquestes taxes és encara molt incipient a l’estat, i que és necessari un major seguiment. També es posa de manifest que s’estan desaprofitant les oportunitats que brinden les taxes de residus com a eina d’incidència a favor de la reducció i reciclatge de residus.

Completant aquests estudis anuals, es presenta també un document en el qual s’analitza l’evolució de les taxes de residus entre els diferents estudis. Amb l’addició de nous estudis anualment, es podrà comprovar la tendència d’aquest instrument i l’adaptació a sistemes més moderns, i estesos en gran part d’Europa, com el pagament per generació (aquest web inclou una secció en la qual es descriuen les principals modalitats d’implantació del sistema de pagament per generació).