Altres instruments

Sistemes de bonificació-penalització

Els sistemes de bonificació-penalització (també anomenats bonus-malus o feebate en anglès, b/p d’ara endavant) consisteixen en l’aplicació de tarifes variables, bonificant o penalitzant (per exemple, als usuaris o als productors) d’un servei segons el comportament ambiental perseguit, prenent com a referència el comportament mitjà. Aquells amb un comportament ambiental millor que la mitjana reben una bonificació i aquells amb un comportament pitjor que la mitjana afronten una penalització.

En el cas dels residus, es pot aplicar, per exemple, quan diversos municipis s’associen en un ens supramunicipal per a la gestió dels seus residus, modulant els seus pagaments en funció dels seus resultats. Els sistemes b/p permeten bonificar aquells municipis que generen menys residus per càpita i fan millor recollida selectiva, a costa de penalitzar aquells que presenten pitjors resultats. D’aquesta manera es desincentiven comportaments negatius i es compensa econòmicament als que aconsegueixen millors resultats.

La seva aplicació també és possible en l’àmbit municipal, per a discriminar entre les taxes que paguen els contribuents de cada barri, en funció dels diferents nivells de recollida selectiva assolits, encara que això només té sentit en municipis de suficient grandària com per poder zonificar el servei de recollida de residus i obtenir resultats per barris.

Més informació

Permisos d’Abocament Negociables

Els programes de Permisos d’Abocament Negociables (més coneguts com Landfill Allowance Trading Schemes – LATS) són una eina concebuda per reduir la quantitat de residus municipals (RM) enviats a abocadors de manera cost-eficient. Segueixen una lògica semblant als programes de permisos de contaminació negociables

Els permisos d’abocament són distribuïts per l’administració pública (normalment organismes nacionals o regionals) a Entitats Locals (EL), i aquestes poden intercanviar-los entre elles. Les Entitats Locals que no facin ús de la totalitat dels seus permisos poden optar per vendre o transferir aquest excés de permisos a altres, aconseguint així la forma més econòmicament eficient de distribuir els permisos. La distribució de permisos es pot realitzar de manera gratuïta o a través d’una subhasta.

Més informació