Bonificació per participació de FORM a Sant Andreu del Palomar i a Sarrià (Barcelona)

Descripció del model de recollida

El model de recollida de residus a Sant Andreu de Palomar es va implantar el maig de 2021 en dues fases, per zones, a una població total de 27.845 habitants. Consisteix en un únic model per domicilis i comerços que combina la recollida porta a porta (PaP) amb un calendari preestablert de la fracció orgànica -només inicialment- (veure comentaris més avall), reciclables (plàstic, llaunes, tetrabrics, etc.) paper-cartó i resta i una recollida en contenidors a la via pública per la fracció de vidre.

La recollida de residus domèstics PaP per la fracció resta i envasos (anomenada de “reciclables”) s’efectua en bosses grises de 30 litres i grogues de 60 litres, respectivament, amb tag RFID que identifica l’habitatge. El paper-cartó és recollit a granel dins d’una caixa, una bossa de paper o un bujol comunitari de 120/240/360 litres blau amb tag RFID que identifica la comunitat per als blocs plurifamiliars que ho sol·licitin.

A l’inici del projecte la recollida de la FORM es feia via PaP a partir de cubells de 20 litres de color marró amb tag RFID que identificava l’habitatge, excepte pels edificis amb més de 44 habitatges, on es van instal·lar bústies comunitàries a la via pública, amb sistema electrònic de control d’accés i obertura mitjançant clauer RFID. El gener del 2022 es van afegir en aquest sistema de bústies comunitàries amb control d’accés els edificis amb més de 20 habitatges. Pel que fa als edificis de menys de 20 habitatges, els cubells inicials van passar a ser substituïts per contenidors tancats al carrer, deixant sense efectes a la recollida inicial de la FORM via PaP. El motiu principal van ser problemes en la protecció de les dades dels cubells de FORM repartits, tenint en compte que es pretenia aplicar un sistema de Bonificació per Participació de la FORM.

En la següent figura es mostra l’esquema de recollida:

Esquema inicial de la recollida PaP de residus a Sant Andreu de PalomarFont: El porta a porta de Sant Andreu de Palomar, Roda de premsa Ajuntament de Barcelona, 2021.

Per la seva banda, el model de recollida de residus PaP al nucli antic de Sarrià es va implantar al 2018, sent el primer barri de Barcelona en tenir un model de recollida individualitzada. El model, per a domicilis i comerços, consisteix en una recollida PaP de les fraccions orgànica, reciclables, paper-cartó i resta, mentre que per la fracció vidre es mantenen els contenidors a la via pública.

La recollida de les fraccions rebuig i reciclables es realitza en bosses homologades (de 35 i 60 litres, respectivament), la fracció paper-cartró es lliura en una caixa de cartró o a granel plegat i lligat i la FORM amb bossa compostable i en un cubell de 20 litres amb tag RFID que identifica l’habitatge. En el cas de les finques plurifamiliars, el lliurament de les fraccions resta, reciclables, paper-cartró i orgànica es realitza amb un bujol comunitari amb tag RFID.

Descripció del model fiscal implantat

L’Ajuntament de Barcelona cobra la Taxa per servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars. El seu import depèn del tipus d’habitatge i del tram de consum d’aigua, amb un rang entre 27,65 i 216,38 €, l’any 2023[1].

La recollida de la FORM, per aquelles zones de Barcelona on aplica una recollida individualitzada, es reconeix el dret de percebre una bonificació per aquells habitatges que realitzen una bona recollida selectiva d’aquesta i ho dipositin adequadament en les zones amb recollida individualitzada. Així ho determina la disposició addicional segona de l’ordenança de la taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en habitatges particulars en els següents punts:

“1. Per tal d’incrementar la recollida selectiva s’implanten sistemes de recollida individualitzada en diferents àmbits de la ciutat. En aquests àmbits és obligatòria la participació de tots els subjectes passius. En aquests àmbits es reconeix una reducció temporal de la quota de la taxa als subjectes passius que facin 40 o més usos anuals del servei de recollida selectiva de la fracció orgànica, d’acord amb els condicionants que s’estableix en aquesta ordenança fiscal. El percentatge de reducció a aplicar s’indica a la següent taula:

Percentatge de reducció a aplicar per la recollida selectiva de la FORM

Font: Taxa pel servei de recollida de residus municipals generats en domicilis particulars, 2023.

* Als efectes d’aplicació d’aquesta reducció, a totes les zones de la ciutat que amb anterioritat a la publicació d’aquesta disposició ja tenen implantat un sistema de recollida de residus individualitzat es considerarà com a exercici d’implantació, l’exercici 2022.

** En el supòsit en què es gaudeixi de la reducció durant una fracció de l’exercici, s’aplicarà durant l’exercici següent la mateixa reducció.

  1. En el cas de les zones amb recollida porta a porta, els usos es comptabilitzaran a partir de les lectures dels cubells subministrats per l’Ajuntament de Barcelona per l’aportació de la fracció orgànica en el moment de ser buidats pel servei de recollida municipal.
  2. En el cas de subjectes passius que utilitzin bústies o contenidors amb identificació per al lliurament de la fracció orgànica, els usos es comptabilitzaran a partir de les lectures de les targetes o identificadors emprats per a obrir-los. S’assignaran al subjecte passiu les lectures de les diverses targetes que pugui tenir vinculades.
  3. En el cas de subjectes passius associats a l’ús de cubells comunitaris, la reducció aplicaria quan aquest cubell assolís 70 o més usos.
  4. El nombre d’usos comença a comptar-se a partir de l’inici del període impositiu, o a partir de la data d’implantació de la recollida individualitzada si aquesta fos posterior a l’inici del període impositiu.
  5. La reducció s’aplica a partir de l’assoliment del llindar d’usos definit als apartats 1 i 4. Si la data d’implantació de la recollida individualitzada fos posterior a l’inici del període impositiu, els llindars d’usos definits als apartats 1 i 4 es reduiran de forma proporcional al període de l’any en el qual fos d’aplicació la recollida individualitzada. Un cop assolit aquest llindar es comunicarà a l’entitat subministradora del servei de subministrament domiciliari d’aigua i s’aplicarà la reducció per un període de 12 mesos”.

[1] Font: Ordenança fiscal núm. 3.18 de Barcelona per l’exercici 2023. Taxa pel Servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars. Disponible a: https://bop.diba.cat/anunci/3364339/aprovacio-definitiva-de-modificacio-de-les-ordenances-fiscals-per-a-l-exercici-2023-i-successius-ajuntament-de-barcelona

Encaix jurídic de la diversitat de models de recollida amb el model de taxa

Tal i com s’ha comentat, les taxes pel servei de recollida de residus municipals aplicades a tots els habitatges de Barcelona queden recollides a l’Ordenança fiscal de la Taxa per servei de recollida de residus municipals generats en els domicilis particulars explicada a l’apartat anterior, i és en aquesta on s’especifica, a la disposició addicional segona, la reducció per recollida selectiva de la FORM en les zones amb recollida individualitzada, és a dir, pels models PaP del barri Sant Andreu de Palomar i del barri de Sarrià Vell.

El funcionament del model PaP i/o contenidors intel·ligents amb identificació de l’usuari al barri de Sant Andreu del Palomar queda desenvolupat a la modificació del Decret d’Alcaldia de 6 de maig de 2013  aprovat el 8 de setembre de 2022[2]. En el cas del barri de Sarrià, el funcionament del model de recollida PaP amb identificació de l’usuari es desenvolupa a la modificació del Decret d’Alcaldia de 6 de maig de 2013, aprovat al juny de 2023[3].

El fet que aquesta bonificació s’apliqui tan sols en dos barris no ha causat discordança entre la població.

En el cas de la quota dels comerços, tal i com s’ha exposat a l’apartat anterior, no presenta cap especificitat pels usuaris comercials dels barris on el model de recollida està individualitzat tant pels grans generadors com pels comerços assimilables. Tots els comerços grans generadors de la ciutat de Barcelona perceben el sistema de recollida individualitzat amb bujols definit a l’apartat anterior, i els hi apliquen les quotes definides a l’acord de Regulació general dels preus públics municipals de l’àrea d’Ecologia Urbana: “Serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables a municipals”.

[2] Decret d’Alcaldia per l’establiment de la modalitat de recollida específica Porta a Porta a la Zona de Sant Andreu de Palomar. Disponible a: https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=23793

[3] Aprovació definitiva de la modificació del Decret de l’Alcaldia de 6 de maig de 2013 pel qual s’aprova la zonificació, dates i horaris dels sistemes de recollida de residus municipals a la Zona del Casc Antic de Sarrià. Disponible a: https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=25890